مدیر عامل بانک حکمت ایرانیان: بانک‌ها هم قسم شدند تا به یکدیگر لطمه نزنند