شرکت 69چابک سوار در مسابقات اسب‌دوانی شهرستان گنبد