مطابق آيين نامه‌هاي انظباطي با عوامل خاطي جشن مبعث برخورد قانونی می‌شود