از نارضایتی ایرلاین‌های داخلی تا دستورالعمل‌های بی‌اثر