استفاده از ظرفیت بانک‌ها برای افزایش اشتغال/بانک ها از فعالیت‌های بنگاه‌داری خارج شوند