ایجاد شهرک رفاه و اشتغال آذربایجان شرقی بررسی می شود