انسان با معرفت شناسی از راه و روش پیامبر به سعادت می رسد