اعتماد بین نسلی٬ راه جلوگیری از تکرار اشتباه‌های نسل قبل است