اعزام بالغ بر 240 زائر از شهرستان نیر به مرقد امام خمینی (ره)