73 درصد داوطلبان در آزمون ارشد پزشکی زن و 27 درصد مرد بوده اند