حضور بیش از 300 اثر برگزیده در نمایشگاه «نماز در آیینه میراث فرهنگی»