30 سناریو روی میز ستاد هماهنگی دولت برای جبران کسری یارانه‌ها