44 مورد داده شفاف در برابر یک ستانده‌‌ مبهم در نشست لوزان