قهرمانی در روسیه کار بزرگی بود/ در سایه قهرمانی نخوابیم