به آنها گفته شد شغلشان حرام است اما با تواضع به کار خود ادامه دادند