جوسازی‌ها٬ دست دولت را برای استفاده از نیروهای شایسته می‌بندد