نقص سیستم پولی و بانکی کشور؛ عدم وجود شبکه کنترل گردش مالی