برگزاری نخستین دوره مهارت آموزی امداد و نجات آفرودبازان گلستان