ذکری برای مغلوب نشدن برابر شیاطین/ مصداقی از تکبر ابلیس در وجود انسان