اختلال در شبکه اینترنت و موبایل لرستان/ پای یک کشاورز در میان است