سردار جلالی: آزادی خرمشهر در روز سوم خرداد نمادی از وحدت و همبستگی ملی بود