یازدهمین کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران و اندونزی برگزار شد