پیروانی: هر طور شده باید اردوی ترکیه را برگزار کینم