سپاه چون سدی در برابر اهداف شوم دشمنان انقلاب و نظام است