روز آزادی خرمشهر، یادآور فتح فاتحان بر بلندترین و ناممکن ترین فرازهاست