اتحادیه فوتبال عربستان: AFC نابودی فوتبال ما را نشانه رفته است