مایلی‌کهن: به جز یک سری «شومن»، تمام کارشناسان موافق برکناری کی‌روش بودند