تلاش برای افزایش بیشتر قیمت قیمت مرغ، با منطقی خواندن قیمت بیشتر