کسب رتبه اول کشور در دو حوزه توسط معاونت غذا و داروی علوم پزشکی کرمانشاه