سبحانی: گزارش‌ شرکت‌کنند‌گان در مزایده استقلال و پرسپولیس را به ۳وزیر داده‌ایم