سپاه پاسداران با تمام قدرت در برابر هر توطئه ای خواهد ایستاد