برگزاری یازدهمین کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی ایران و جمهوری اندونزی شد