تداوم سیره امام (ره) رسالت انکارناپذیر جامعه امروز است