تصاویر سخنرانی نماینده ایثارگر مردم رشت در جمع خانواده های شهدا و ایثارگر گرمسار