خودروسازان با ۳۰۰میلیارد تومان چه کار می توانند بکنند؟