هواوی برای آموزش تلفظ درست نام برند خود کنفرانس مطبوعاتی برگزار می کند !