شهرداران گلستانی از پروژه های ملی استانی و تهران بازدید کردند