مقررات، اخلاق و بیمه درمان سلولی نیازهای اصلی کشور در سلول‌درمانی است