نظم اصلی ترين مسئله عالَم است/ معنی مدينه «نظم» است نه «شهر»