پیروانی: در شان تیم ملی نیست هر هفته به دنبال زمین باشد/ اردوی ترکیه در حال منتفی شدن است