تدابیر ویژه عربستانی‌ها برای غلبه بر پرسپولیس و نفت