افشارزاده: هیچ کدام از نامهایی که برای نیمکت استقلال مطرح می شود، صحت ندارد/ دیروز جلسه داشتم اما با خ