فدراسيون فوتبال عربستان مسائل را کاملا وارونه جلوه مي‌دهد