12630دانش آموزپایه ششم سیستان وبلوچستان در آزمون مدارس نمونه شرکت کردند