فرماندار:شهرستان شوش ظرفیت راه اندازی بازارچه مرزی مشترک با کشور عراق را دارد