«میانگین گفت وگو در خانواده های ایرانی 15 دقیقه است» ...