ديدار اساتيد، قاريان و حافظان برتر با رهبر معظم انقلاب