اکران و نقد فیلم «ایران برگر» در دانشگاه علوم پزشکی کاشان