جلسه نمایندگان با رئیس سازمان محیط زیست به دلیل سفر ابتکار به تأخیر افتاد