سبحانی: گزارش‌های شرکت‌کنند‌گان در مزایده استقلال و پرسپولیس را به سه وزیر داده‌ایم